ICK
heinrich schürmann.clarholz
Plattdeutsch Niederdeutsch Wort und Bild


debut 

 

niggelyrik 
westfalen 
quick 
popplatt

printwiärk

nigget:
greun_of
rausen

höärup

mmmmmmmMin Plattmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

  

freuer hät't se mi wiägen min Platt outlachet 
vondage sall ick iähr Dönekes vertellen 

                     ick fleut  
       iähr wat

 
faxen 

fleig 

wohen 

5+5 

anunfö 

greun 

früömde 

dëirs 

schraot