wohen
   wohen  

  wohen 
  sall ick 
  gaohn 
  düör de düör 
  den wegg 
  länks 
  de gräfte 
  inėn blinnen busk 
  üöwer de brügge 
  inėt schwatte holt 

  un denn 
   

  seuken 

  ick seuke 
  in minnen kopp 
  et findėt sick 
  nix 
  bineine 

  dao is 
  vestand 
  bëi 
  segg 
  de dokter 

  strëit  

  gewunnen 
  den strëit 

  veluoren 

  min gesicht 
  min gewiëten 
  min hiärte 

  minne kinner 
   

  et geiht  

  de holtkloß wät 
  müöhr de wille wëin 
  kümp mi inėt hous 
  wassen 

  minne schauhe häwėk 
  düörschliëten den haut 
  einewechen 
  hangen laoten 
  ick häw minne schlüödel 
  velegt den namen 
  von minnen frönd 
  vegiäten 

  wo geih diėt 
  röpp de naohber 
  guod 
  segg ick 

   ick gleiwe 

  vebroukt 
  min tiärgeld 

  veluoren 
  minne schlüödel 

  tebruoken 
  minne gliäser 

  ick gleiwe 
  ick wät 

  aolt 
   

  min hiärwst  

  vebroukt 

  min aohm 
  minne tëit 

  veluoren 

  min lachen 
  min grëinen 

  tebruorken 

  minnen glauwen 
  min hiärt 

   aollerhillgen  

  linnenlauf 
  flügg 
  sachte dal 

  steffmütterken 
  kick mi an 

  stiärwen 
  un liäwen 

  sachte 
  decket 
  linnenlauf 
  liäben 
  un 
  daut 

 
start
faxen
fleig
wohen
5 + 5
anunfö
greun
fröümde
dëiers
schraot