faxen

  faxen  

  fax mi fix nen fax  
  nen fax von fix un fox  
  jau stracks nen fax  
  von fix un fox  
  fix nen fax  
  von face to face  
  per fax fix un fox  
  fix wi nix nen fax  

  knacks knacks knacks  
  nix fix - bloß  
  knacks knacks knacks  
  un wëier knacks - nix  
  nix kin fax von fix un fox  
  män nix äs  
  knacks knacks knacks  
  ken fax -  

  met fix un fox kin glück  
  ick häw de faxn dick  
   

  wer hat  

  wer hat die Zuabernßu verdreht  
  wer hat von meinem Telerhen gegessen  
  wer hat an meinem äusc geknuspert  

  wer hat  -  der hat

 
   
  Gretenkorts Greide  

  Gretenkorts Greide  
  Hät nen Rümpken out Seide,  
  Nen Schürtken out Linnen,  
  Dat Täschken nao binnen.  

  Klipp, klapp, kümp de Glasenapp,  
  Schnitt iähr dat Rüschken ab.  
   

  de clown  

  he knipst  
  sin lachen  
  an  
  out  
  an  
  out  

  he spiällt  
  mi  
  an  
  met  
  out  
   
  out  
   
  mi  
   
  pappniäse 

   
  KONKRETE POESIE  
    
    
  hab acht 
  ick 
  häff 8 
  ümt vüörholt 
  brr ach 
  T
    

  ick kuom nao hous  
         
  këik up denn    tich  
        kenn              fleisk  
        bloß                 fich  
        spassssssssssssich  
    
    
    
    

         sücke  un  sücke  

         un  ücke  
         un    cke  
         un      ke  
         un        e        un  
                     ek      un  
                     eck     un  
                     ecke   un  
                     ecken un  

         sücke  un  ecken 
   

  de pappenstiël 

    
  de pappenstiël  
  kümp nich von pappe  

  papperlapapp  
  nich von la pap  

  stiëlvull is pappe  

  well
   
  LANDESMUSEUM
   
  rück riem  

  en rückriem  
  rinks üm den paohl  

  upn rückriem sitten  
  metn puckel ann paohl  
  ächten de paohl  
  un unner den ächtersten  
  de rückriem  

  rückriem unnen  
  un üm  
  den paohl  
  herüm  
  dao mak di  
  nen riem  
  up rück  

  riem 
 
start
faxen
fleig
wohen
5 + 5
anunfö
greun
fröümde
dëiers
schraot