dëiers
  Kaddendëiers   

  einewechen unnert Strauh  
  hät usse Kaddendëier Junge  
  kineine krigg se to seihen  

  upmaol sin se dao  
  veier Stück këiket  
  üöwer den Hillenrand  

  blëiwet vondage no buormen  
  muorn veseuket se  
  up de Diärl to kleppern  

  üöwermuorn wät de aolle Kadde  
  inėn Sack stoppet un  
  inne Kouhle douket  

  twei kleine wätėt vekofft  
  eine wät behollen  
  de krigg inėn Holsken seute Miälke  

  bliw dann upėn Hoff  
  päck Möüse upėn Koarenbüörn 
  un krigg  
  einewechen unnert Strauh  
  Junge

 
  gistern aobend   

  gistern aobend  
  schregge  
  grell  
  nen dëier  
  in ussen gaorden  
  vomuorn  
  kanëinkeshaore  
  unner de bierke  
  anėn aobend  
  schlüöre  
  de röüe  
  nen kanickelkopp  
  unner de füchte  
  ick schmeit em  
  inne tunne  

  frëidags kümp de  
  müll 

ampelnstraote 
biärgaf 
lëik out 
biärgrup 
pattlangs 
richt tau 
drunner gau 
haar hott 
drüöwer 
hennig 
flott 
fix 
 
nix 
kin naolaoten 
kin vepoußen 
kin drüömeln 
kin daomeln 
kin gemack 
 
weck 
giff 
ju 
uorder 
 
 
wëist den wegg 
kummedeiert 
rigeiert 
driff 
ju 
 
wat jägg 
wat këilt 
kriëmmelt 
kniëbelt 
fiëmmelt 
quiärlt 
spiëllt 
ju 
 
 
wat 
schiält 
ju 
 
start
faxen
fleig
wohen
5 + 5
anunfö
greun
fröümde
dëiers
schraot